Rreth Besimit

Besim (iman) është pranimi dhe miratimi i tërësisë së çështjeve të urdhëruara nga Allahu i Madhëruar dhe të transmetuara nga Profeti ynë (s.a.s). Pra, besimi konsiston në këtë miratim. Por, për një njeri që e konsideron veten mysliman, është kusht shqiptimi me gojë i fjalës së dëshmisë: “Eshhedu en la ilahe il’lallah ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh – Dëshmoj se nuk ka tjetër zot veç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij”, si dhe besimi e pranimi i saj me zemër.

Rreth Islamit

Feja islame kërkon nga burrat dhe femrat myslimane që kanë arritur moshën e pjekurisë zbatimin e disa urdhrave dhe shmangien nga gjërat e ndaluara. Këta urdhra dhe ndalesa ndryshe quhen “teklif”, ndërsa myslimani i cili i zbaton quhet “mukelef’. Feja u drejtohet atyre njerëzve që përdorin mendjen dhe arsyen dhe me anë të vullnetit dhe zgjedhjeve të tyre i drejton ata drejt së mirës të dy botëve, duke premtuar lumturi të përjetshme për ato që i përgjigjen thirrjes së saj.

Hadithe

Tregime rreth Profetit


Sure të shkurtra


Disa Lutje

Na ndqini në Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Na ndqini në Facebook