Category: Islami

Namazi i udhëtarit
Namazi i udhëtarit

NAMAZI I UDHËTARIT

Feja Islame ka sjellë shumë lehtësira për ata persona që udhëtojnë, pra që janë udhëtarë. Njëra nga këta është edhe namazi i udhëtarit.

Personi i cili kalon një largësi mbi 90 km nga vendi ku banon quhet udhëtar. Nëse ky njeri qëndron më pak se dy javë në vendin ku shkon, atëherë brenda kësaj kohe ai mund të falet duke shkurtuar namazet farz me nga katër rekatë në dy rekate. Sunetet nuk i shkurton por nëse ka mundësi mund t’i falë. Namazi i akshamit dhe i vitrit nuk shkurtohen dhe falen me nga tre rekate.

Namazi i Teravisë
Namazi i Teravisë

 NAMAZI I TERAVISË

Falet vetëm gjatë muajit të Ramazanit çdo ditë mes të namazit të jacisë dhe vitrit. Falja e namazit të teravisë në Ramazan është sunet. Pas teravisë falet namazi i vitrit. Namazi i teravisë ka njëzet rekatë. Mund të falet vetëm, ose me xhemat. Mund të japim selam pas dy ose katër rekateve. Më e mira është të japim selam pas çdo dy rekatësh. Kur veprojmë kështu sunetet me nga dy rekate falen njëlloj si suneti i namazit të sabahut. Nëse e falim me nga katër rekate atëherë falet si suneti i namazit të ikindisë.

Namazi i Bajramit
Namazi i Bajramit

NAMAZI I BAJRAMIT

Namazi i Bajramit falet dy herë në vit, në Bajramin e Ramazanit dhe atë të Kurbanit. Falja e namazit të Bajramit është vaxhib. Falet ditën e parë të Bajramit, në një afat të caktuar pas lindjes së diellit.

Namazi i Bajramit falet kështu:

Bëhet nijeti për të falur namazin e Bajramit, lidhemi pas imamit dhe fillojmë namazin duke thënë “Allahu Ekber”. Lexojmë Subhaneken në heshtje. Imami merr tekbir duke ngritur duart tek veshët.

Edhe xhemati merr tekbir pas imamit dhe pastaj i lëshon duart poshtë. Herën e dytë marrim përsëri tekbir dhe i lëshojmë duart. Përsëri marrim tekbir për herë të tretë dhe pas tij i lidhim duart. Imami lexon Fatihanë dhe një sure. Biem në ruku dhe sexhde dhe pastaj ngrihemi në rekatin e dytë.

Në rekatin e dytë imami lexon Fatihanë dhe një sure. Pas leximit të tyre përsëri ashtu siç bëmë në rekatin e parë, marrim tre tekbire. Në tekbirin e katërt biem në ruku, pastaj në sexhde. Ulemi në uljen e fundit dhe japim selam.

Pas faljes së namazit të Bajramit dëgjojmë hutben.

Tekbiret e teshrikut

Gjatë Kurban Bajramit këndojmë tekbire pas çdo namazi farz duke filluar pas faljes së namazit të sabahut ditën e parë të Bajramit deri pas faljes së namazit të ikindisë në ditën e katërt. Këto quhen tekbire teshrikë dhe janë vaxhib.

Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe il’lallahu uallahu ekber, Allahu ekber ue lil’lahil hamd

Namazi i Xhumasë
Namazi i Xhumasë

NAMAZI I XHUMASË

Përveç pesë kohëve namaz të detyruara, çdo mysliman mashkull është i obliguar të falë edhe namazin e xhumasë.

Namazi i xhumasë falet ditën e premte në kohën e namazit të drekës dhe me xhemat. Ka dhjetë rekate, katër rekate sunet, dy rekate farz dhe katër rekat sunet të fundit.

Mënyra e faljes së xhumasë:

Katër rekatet e parë sunet të xhumasë:

Bëhet nijeti për faljen e namazit të xhumasë dhe falet njëlloj si suneti i parë i namazit të drekës.

Dy rekatet farz të xhumasë:

Para se të falen dy rekatet farz të namazit të xhumasë duhet të dëgjohet hutbeja. Pasi thërret ikameti, bëhet nijeti për faljen e farzit të xhumasë dhe lidhemi pas imamit. Pasi imami thërret tekbirin edhe xhemati e përsërit dhe lexon në heshtje vetëm Subhaneken. Nuk lexohet asgjë tjetër. Edhe në rekatin e dytë nuk lexohet asgjë. Biem në ruku, sexhde dhe ulemi në uljen e fundit për të lexuar duatë. Japim selam bashkë me imamin. Kështu përfundon falja e farzit të xhumasë.

Katër rekatet e fundit sunet të xhumasë:

Edhe këta falen njëlloj si suneti i parë i drekës.

Namazi i Jacisë
Namazi i Jacisë
Suneti i parëFarziSuneti i dytëNamazi i Vitrit
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure2. Bismil’lah, Fatiha, Sure
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,3. Bismil’lah, Fatiha3. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Duaja e Kunutit
4. Bismil’lah, Fatiha, Sure,4. Bismil’lah, Fatiha,
Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

 • 4 Rekat sunet
 • 4 Reakt farz
 • 2 Reakt sunet të fundit
 • Namazi i vitrit ka 3 rekatë

Katër rekatet sunet të jacisë:

Falen në të njëjtën mënyrë si katër rekatet sunet të ikindisë.

Katër rekatet farz të jacisë:

Falen njëlloj si farzi i drekës.

Dy rekatet e fundit sunet të jacisë:

Falen njëlloj si suneti i namazit të sabahut.

 • NAMAZI I VITRIT

Namazi i Vitrit ka 3 rekate

Rekati i parë: Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure

Rekati i dytë: Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijatu

Rekati i tretë: Bismil’lah, Fatiha, Sure, Duaja e Kunutit

Në uljen e fundit lexohen “Ettehijjatu, Sal’li-Barik, Rabbena” dhe jepet selam.

Namazi i vitrit ka tre rekatë. Dy rekatet e para falen njëlloj si suneti i sabahut. Vetëm se në fund të rekatit të dytë lexohet vetëm Ettehijjatu dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Shqiptojmë Bismil’lahin dhe lexojmë Fatihanë me një sure, pastaj ngrejëë duart lart duke thënë “Allahu Ekber”. Pasi marrim tekbir i lidhim përsëri duart dhe lexojmë duatë e kunutit. Pasi lexojmë duatë e kunutit biem në ruku, sexhde dhe në uljen e fundit. Në fund japim selam.

 

Namazi i Akshamit
Namazi i Akshamit
FarziSuneti
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,

Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

 • 3 Rekat farz
 • 2 Reakt sunet

Tre rekatet farz të namazit të akshamit:

Falet njëlloj si farzi i drekës vetëm se pasi falet rekati i tretë ulemi në uljen e fundit dhe japim selam.

Dy rekatet sunet të namazit të akshamit:

Falet njëlloj si suneti i namazit të sabahut.

Namazi i Ikindisë
Namazi i Ikindisë
SunetiFarzi
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,3. Bismil’lah, Fatiha
4. Bismil’lah, Fatiha, Sure,4. Bismil’lah, Fatiha,
Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

 • 4 Rekat sunet
 • 4 Reakt farz

Katër rekatet sunet të namazit të ikindisë:

Dy rekatet e para falen si namazi i sabahut. Në uljen e parë lexohen “Ettehijjatu dhe Sal’li-Barik”dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Rekati i tretë fillon me leximin e Subhanekes dhe falet njëlloj si dy rekatet e para. Në fund japim selam.

Katër rekatet farz të namazit të ikindisë:

Falen njëlloj si farzi i namazit të drekës.

Namzi i Drekës
Namzi i Drekës
Suneti i parëFarziSuneti i dytë
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,3. Bismil’lah, Fatiha
4. Bismil’lah, Fatiha, Sure,4. Bismil’lah, Fatiha,
Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

 • 4 Rekat sunet
 • 4 Reakt farz
 • 2 Reakt sunet të fundit

Katër rekatet e parë sunet të drekës:

Dy rekatet e para falen njëlloj si dy rekatë sunet të namazit të sabahut. Në uljen e parë lexojmë vetëm Ettehijjatun, ngrihemi në këmbë pa lexuar Subhaneken, lexojmë Bismilahin, fatihanë dhe një sure. Pastaj shkojmë në ruku, sexhde dhe kalojmë në rekatin e katërt i cili falet njëlloj si rekati i tretë. Në fund të rekatit të katërt ulemi dhe lexojmë “Ettehijjatun, Allahumme sal’li-barik dhe Rabbena”. Pastaj japim selam.

Katër rekatet farz të drekës:

Dy rekatet e para falen si namazi i sabahut. Në fund të rekatit të dytë ulemi dhe lexojmë Ettehijjatun. Ngrihemi në rekatin e tretë, lexojmë Bismilahin dhe fatihanë. Pas rukusë dhe sexhdeve ngrihemi në rekatin e katërt. Përsëri lexojmë Bismilahin dhe fatihanë, bëjmë rukunë dhe sexhdet dhe ulemi në uljen e fundit ku lexojmë “Ettehijjatun, Allahumme sal’li-barik dhe Rabbena”.

Dy rekatet e fundit sunet të drekës:

Falen njëlloj si suneti i namazit të sabahut.

Namazi i Sabahut
Namazi i Sabahut
SunetiFarzi
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure2. Bismil’lah, Fatiha, Sure

Numri i rekateve: Namazi i Sabahut ka 2 rekatë sunet, 2 rekatë farz

Në uljen e fundit lexohen “Ettehijjatu, Allahumme sal’li–barik dhe rabbena” dhe jepet selam.

Koha e namazit të sabahut fillon prej agimit e deri në lindjen e diellit. Me agim kuptojmë atë çast kur errësira fillon të venitet nga një dritë e hollë në horizont. Me shfaqjen e kësaj drite fillon dhe koha e namazit të sabahut. Namazi i sabahut përbëhet nga katër rekatë, dy sunet dhe dy farz.

Le të fillojmë nga mënyra sesi falet suneti i namazit të sabahut:

Dy rekatet sunet të sabahut:

Në fillim drejtohemi nga kibla dhe bëjmë nijetin “bëra nijet të fal sunetin e namazit të sabahut”. Pas nijetit shqiptojmë tekbirin dhe fillojmë namazin.

Pasi lidhen duart lexojmë subhaneken. Pastaj Eudhu-bismilahin. Pas leximit të Fatihasë lexojmë një sure nga Kurani. Pastaj themi “Allahu Ekber”dhe biem në ruku. Pasi themi tri herë “subhane rabbijel adhim”në ruku drejtohemi. Gjatë drejtimit themi “semiallahu limen hamideh” dhe pasi drejtohemi “rabbena ue lekel hamd”. Pastaj biem në sexhde duke thënë “Allahu ekber”. Në sexhde themi tri herë “subhane rabbijel a’la”. Ngrihemi nga sexhdeja duke thënë “Allahu ekber“ dhe ulemi. Pasi presim pak, biem përsëri në sexhde duke thënë “Allahu ekber”. Në sexhde shqiptojmë tri herë “subhane rabbijel a’la” dhe ngrihemi në këmbë duke thënë “Allahu ekber’. Në këtë mënyrë mbarojmë rekatin e parë. Në fillim të rekatit të dytë lidhim duart.

Pasi themi bismil’lahin, lexojmë Fatihanë dhe një sure, themi “Allahu ekber” dhe biem në ruku. Pasi themi tri herë “subhane rabbijel adhim” në ruku drejtohemi duke thënë “semiallahu limen hamideh”. Kur drejtohemi themi “rabbena ue lekel hamd”. Pastaj biem në sexhde duke thënë “Allahu ekber”. Në sexhde themi tri herë “subhane rabbijel a’la”. Ngrihemi dhe themi “Allahu ekber”, qëndrojmë pak ulur dhe biem përsëri në sexhde duke thënë “Allahu ekber”. Në sexhde themi përsëri tri herë “subhane rabbijel a’la”. Ngrihemi duke thënë “Allahu ekber” dhe ulemi në uljen e fundit. Në uljen e fundit lexojmë “Ettehijjatun, Allahumme sal’li-barik, rabbena”. Në këtë mënyrë falim dy rekatë namaz. Në fillim kthejmë kokën nga ana e djathtë dhe japim selam duke thënë “es selamu alejkum ue rahmetullah”. Në të njëjtën mënyrë japim selam dhe nga e majta. Kështu përfundon namazi.

Dy rekatet farz të namazit të sabahut:

Farzi i namazit të sabahut falet njëlloj si suneti i sabahut vetëm se para farzit burrat thërrasin ikametin.

Falja e Namazit

Qëndrimi në namaz

Zgjidhet një vend i pastër për t’u falur, drejtohet nga kibla dhe bëhet nijeti.

Tekbiri fillestar

Duart ngrihen në lartësinë e veshëve. Shuplakat mbahen të hapura përballë kibles.

Duart ngrihen në lartësinë e shpatullave.            Gishtërinjtë  mbahen të bashkuar dhe të drejtuar drejt kibles.

 • Themi “Allahu Ekber” dhe fillojmë namazin duke lidhur duart.

Kijam

Sytë shikojnë vendin ku bëhet sexhdja.
Duart lidhen mbi kërthizë. Dora e djathtë vendoset mbi të majtën.

Sytë shikojnë vendin ku bëhet sexhdja Duart lidhen dhe vendosen mbi kraharor. Dora e djathtë vendoset mbi të majtën.

 • Në kijam lexohet Fatiha dhe një sure.
 • Leximi në këmbë quhet kiraat.

Ruku

Përkulim mirë trupin. Koka dhe shpina duhet të jenë në një nivel Duart përfshijnë kupat e gjunjëve.

Përkulim pak trupin. Gjunjët thyhen pak. Duart vendosen mbi gjunjë.

 • Në ruku shqiptojmë “Subhane rabbijel adhim”tre herë.

Kavme

Ngrihemi nga rukuja duke thënë “Semiallahu limen hamideh”.

 • Në kavme thuhet “Rabbena ue lekel hamd”.

Sexhde

Balli dhe hunda prekin tokën. Duart mbahen afër fytyrës. Bërrylat janë pak të hapur. Thembrat mbahen të bashkuara.

Bërrylat vendosen në tokë dhe mbahen afër trupit.
Gjunjtë mbahen ngjitur me barkun.

 • Sexhdja bëhet dy herë rresht.
 • Në sexhde themi ‘Subhane rabbijel a’latre herë.

Ulja (ettehijjatu)

Duart vendosen mbi gjunjë. Këmba e djathtë dhe gishtërinjtë mbahen të drejtuar kah kibla.

Duart vendosen mbi gjunjë. Këmbët shtrihen djathtas. Mbështetja bëhet mbi kofshë.

 • Në ulje lexohen lutjet “Ettehijjatu”, “Allahumme sal’li – barik” dhe “Rabbena”.

Selami

Në fillim koka kthehet nga e djathta e pastaj majtas. Në të dyja rastet sytë shohin shpatullat.

 • Në selam thuhet “es selamu alejkum ue rahmetullah”.