Hadithi nr-12

Dora që jep është më e vyer se dora që merr. (Buhari, zekat, 18)

Të jemi ndihmëtarë,
veten ta mësojmë.
Si dora që jep, dorës që merr,
në ndihmë kujtdo t’ia kalojmë.