Hadithi nr-22

Butësia e stolisë zemrën e butë, ndërsa atë ku nuk gjendet e lë të shëmtuar. (Tirmidhi, birr, 78)

“Sa bukur kur sjelljet tona janë veç të buta,
Se jeta na mbushet veç me çaste të buk’ra!
Sjellja e ashpër e prish ëmbëlsinë e jetës,
Ndaj çdo çast le të jesë prej mjaltit të bletës”