Namazi i Jacisë

Suneti i parëFarziSuneti i dytëNamazi i Vitrit
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure2. Bismil’lah, Fatiha, Sure
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,3. Bismil’lah, Fatiha3. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Duaja e Kunutit
4. Bismil’lah, Fatiha, Sure,4. Bismil’lah, Fatiha,
Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

  • 4 Rekat sunet
  • 4 Reakt farz
  • 2 Reakt sunet të fundit
  • Namazi i vitrit ka 3 rekatë

Katër rekatet sunet të jacisë:

Falen në të njëjtën mënyrë si katër rekatet sunet të ikindisë.

Katër rekatet farz të jacisë:

Falen njëlloj si farzi i drekës.

Dy rekatet e fundit sunet të jacisë:

Falen njëlloj si suneti i namazit të sabahut.

  • NAMAZI I VITRIT

Namazi i Vitrit ka 3 rekate

Rekati i parë: Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure

Rekati i dytë: Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijatu

Rekati i tretë: Bismil’lah, Fatiha, Sure, Duaja e Kunutit

Në uljen e fundit lexohen “Ettehijjatu, Sal’li-Barik, Rabbena” dhe jepet selam.

Namazi i vitrit ka tre rekatë. Dy rekatet e para falen njëlloj si suneti i sabahut. Vetëm se në fund të rekatit të dytë lexohet vetëm Ettehijjatu dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Shqiptojmë Bismil’lahin dhe lexojmë Fatihanë me një sure, pastaj ngrejëë duart lart duke thënë “Allahu Ekber”. Pasi marrim tekbir i lidhim përsëri duart dhe lexojmë duatë e kunutit. Pasi lexojmë duatë e kunutit biem në ruku, sexhde dhe në uljen e fundit. Në fund japim selam.