Surja El-Fatiha

SURJA EL-FATIHA

 1. Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm
 2. El hamdu lil’lâhi rabbil âlemîn
 3. Er Rahmânir Rahîm.
 4. Mâliki jeumid dîn
 5. Ijjâke na’budu ue ijjâke nesteîn
 6. Ihdines sirâtal mustekîm
 7. Sirâtal ledhîne en’amte alejhim, gajril magdûbi alejhim ue led dâl’lîn. Âmîn

 

Kuptimi

 1. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
 2. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve,
 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit,
 4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit.
 5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.
 6. Udhëzona në rrugën e drejtë!
 7. Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur!

 


Mësoni Suren el-Fatiha me ndihmën e videos