Surja el-Kafirun

SURJA KAFIRUN

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

 1. Kul jâ ejjuhel kâfirûn
 2. Lâ a’budu mâ ta’budûn
 3. Ue lâ entum âbidûne mâ a’bud
 4. Ue lâ ene âbidum mâ abedtum
 5. Ue lâ entum âbidûne mâ a’bud
 6. Lekum dînukum ue lije dîn

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 1. Thuaj: “O ju mosbesimtarë!
 2. Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni
 3. dhe ju nuk jeni adhurues të Atij që unë adhuroj.
 4. Unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuroni
 5. dhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!
 6. Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!”

 


Mësoni Suren el-Kafirun me ndihmën e videos