Surja el-Keuther

SURJA EL-KEUTHER

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Innâ e’tajnâkel keuther
  2. Fe sal’li li rabbike uenhar
  3. Inne shânieke huvel ebter

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

  1. Me të vërtetë që Ne të kemi dhënë ty shumë të mira,
  2. andaj, falu (vetëm) për Zotin tënd dhe ther kurban!
  3. Sigurisht, ai që të urren ty, ai vetë është fatprerë.

 
 
 
 
 
 
 


Mësoni Suren el-Keuther me ndihmën e videos