Surja el-Mâ‘ûN

SURJA EL-M‘ÛN 

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

 1. Eraejtel ledhî jukedhdhibu bid dîn
 2. Fe dhâlikel ledhî jedu’ul jetîm
 3. Ue lâ jehuddu alâ taâmil miskîn
 4. Fe uejlul lil musal’lîn
 5. El ledhîne hum an salâtihim sâhûn
 6. El ledhîne hum jurâûne
 7. Ue jemneûnel mâûn

 
Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 1. A e ke parë atë që mohon Ditën e Llogarisë?
 2. Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët
 3. dhe nuk nxit që t’i jepet ushqim të varfrit.
 4. Mjerë për ata, të cilët kur falen,
 5. janë të pakujdesshëm për namazet,
 6. të cilët duan vetëm që të duken
 7. dhe nuk u japin ndihmë nevojtarëve.

 


Mësoni Suren el-Maun me ndihmën e videos