Surja en-Nasr

SURJA NASR

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Idhâ xhâe nasrullâhi uel fet’h
  2. Ue raejten nâse jed’hulûne fî dînil’lâhi efuâxhâ
  3. Fe sebbih bi hamdi rabbike uestegfirhu innehu kâne teuuâbâ

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

  1. Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës)
  2. dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe,
  3. atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve.

 
 
 


Mësoni Suren el-Nasr me ndihmën e videos