Hadithi nr-1

Tri janë lutjet që pranohen medoemos prej Zotit: Lutja e njeriut që i bëhet padrejtësi, e mikut në shtëpi dhe e babait për fëmijën e tij. (Ahmed bin Hanbel, Musned, 2/517)

Lutje o thesar i paçmuar, lutje o i thelli oqean…
I lutemi ne Zotit, që ne na ka shumë xhan!
E dimë se tri lutje janë që pranohen gjithnjë:
e të drejtit, e mikut dhe e babait për ne!