Hadithi nr-14

Pastëria vjen prej besimit. (Muslim, taharet, 1)

 “Të pastra t’i kemi ne duart dhe këmbët,
Pa fjalë të pista gjuhën dhe dhëmbët.
E keqe është e pista… nënë e shqetësimit!
Ç’thotë Profeti ynë: “Pastërtia vjen prej besimit!”