Hadithi nr-17

Më i mbari ndër ju është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë edhe të tjerëve. (Buhari, fedailu’l-Kuran, 21)

“Kurani udhërrëfyes i pashoq, përqafojeni.
Kujdes, gjithë jetën atij mos t’i largoheni!
Sihariq le të kemi fjalën e Profetit tonë:
“Sa mirë kur dy njerëz, Kuranin mësojnë!”