Hadithi nr-19

Turpi vjen prej besimit, ndërsa besimi banon në parajsë. (Tirmidhi, iman, 7)

Turpi është pjesë e besimit, e besimi pjesë e parajsës!
Nuk ka mysliman që në parajsë të mos hyjë të dojë,
Kështu që, ai çdo sjellje me edukatë ta prarojë,
Që nesër, në atëbotë të mos ketë turp e drojë.”