Hadithi nr-26

Begatia e ushqimit është në mbajtjen pastër të duarve dhe gojës, si para se të hani, ashtu edhe pas. (Tirmidhi, et’ime, 39)

Para dhe pasi të hash,
Duart e gojën gjithnjë t’i lash!
Kush duart e gojën, pastër i mban,
Urtësinë e ka përherë pranë.”