Hadithi nr-28

Kush agjëron një ditë në emër të Zotit, Zoti vendos mes tij dhe zjarrit një hendek të madh sa hapësira mes qiellit dhe tokës. (Tirmidhi, fedailu’l-xhihad, 3)

“Të vogël mos e shih, as një agjërim është mos thuaj!
Një agjërim i yti, për Zotin është shumë.
Se kush, për Krijuesin e Tij ka agjëruar,
Allahu prej zjarrit përgjithnjë e ka larguar.”