Hadithi nr-3

Kush lutet për vëllanë ose për motrën e vet, engjëjt thonë: “Edhe për ty po aq sa kërkove për ta!” (Muslim, dhikr, 86)

Ngjyra-ngjyra gjatë ditës, në errësirë kur vjen nata,
ti për vëllanë a motrën lutesh me lutje të gjata,
atëherë engjëjt e Zotit nuk vonojnë sekondën
për të thënë: “Jepja o Zot këtij të ëmbli gjithë botën.”