Hadithi nr-31

Adhurojeni të Gjithëmëshirshmin! Jepuni të hanë të uriturve! Përshëndetini njerëzit sa më shumë, që me puhi të hyni në parajsë! (Tirmidhi, et’ime, 45)

Me fjalë të profetit pastrohet njoll’ e zemrës.
Ne ëndërr e kemi, Xhenetin të fitojmë.
E bukur është rrugë e tij, po aq dhe e lehtë,
Mjafton që përshëndetjen për Të çdoherë në gjuhë ta çojmë.