Hadithi nr-8

Urtësia është pronë e myslimanit, kudo që ta gjejë, ta marrë atë. (Tirmidhi, ilim, 19)

Urtësia për myslimanët,
është pronë e humbur.
kudo që ta gjejë,
ta marrë ta dëftejë.