Marrja e abdesit

Marrja e abdesit

LARJA E DUARVE

Duart lahen deri në kyçe. Veçanërisht lahen mirë pjesët mes gishtërinjve dhe tregohet kujdes të mos mbesë asnjë pjesë e palagur.

LARJA E GOJËS

Me dorën e djathtë fusim ujin në gojë. Çdo herë e nxjerrim ujin pasi e shpërlajmë mirë gojën.

LARJA E HUNDËS

Me dorën e djathtë marrim ujin, e tërheqim pak me hundë. Me dorën e majtë pastrojmë hundën nga sekrecionet nëse ka.

LARJA E FYTYRËS

Bashkojmë shuplakat e duarve, i mbushim me ujë dhe lajmë fytyrën tri herë. Fytyra lahet prej ku dalin flokët e deri nën mjekër dhe prej veshit në vesh.

 

LARJA E DUARVE DERI NË BËRRYLA

Lajmë tri herë dorën e djathtë e pastaj të majtën deri në bërryla.

 

FËRKIMI (MES’HI) I KOKËS

Më dorë të lagur fërkojmë ¼ e kokës.

FËRKIMI I VESHËVE

Me duart të lagëta prekim veshët, gishtin e vogël e vëmë në vesh, gishtin e madh pas veshit dhe me tre gishtat e tjerë fërkojmë qafën.

FËRKIMI I QAFËS

Fërkimi i qafës siç e thamë bëhet me tre gishtërinjtë e tjerë nga ana e jashtme e tyre.

LARJA E KËMBËVE

Në fillim lajmë këmbën e djathtë me ndihmën e dorës së majtë deri në kyçe. Pastaj të majtën. Duhet të tregohet kujdes në larjen e pjesës mes gishtërinjve.

ABDESI

Feja Islame e vlerëson shumë pastërtinë. Të jesh i pastër para se të kryesh adhurimet është një nga kushtet fillestare. Kur flasim për faljen e namazit, duhet të dimë që çdo mysliman duhet të ketë fillimisht abdes para se at kryejë atë. Mënyrën e marrjes së abdesit e dimë nga praktika e Profetit tonë (s.a.s).

Para se të marrim abdes mund të kemi nevoja personale. Në lidhje me këtë çështje do analizojmë dy terma: “istinxha” dhe “istibra”.

Istinxha: Është pastrimi i organit nga i cili kemi kryer nevojat tona personale.

Istibra: Meshkujt duhet të jenë të kujdesshëm përsa i përket mosmbledhjes së urinës në organin e riprodhimit pas urinimit. Mënyra më e mirë për ta realizuar këtë është të kolliturit ose të ecurit pak.

Duhet të plotësojmë disa kushte që abdesi të na pranohet. Këta kushte quhen farzet e abdesit.

Farzet e abdesit

 1. Larja e fytyrës një herë
 2. Larja e duarve deri në bërryla një herë
 3. Bërja mes’h e ¼ të kokës (fërkimi me dorë të lagët) një herë
 4. Larja e këmbëve një herë

Këto kushte janë të domosdoshme për pranimin e abdesit. Por nëse marrim abdes duke praktikuar vetëm këto kushte, ky abdes nuk është i njëjtë me abdesin që ka marrë Profeti (a.s). Nëse praktikojmë dhe sunetet e abdesit, atëherë mund ta plotësojmë atë ashtu si vetë Profeti (a.s).

Sunetet e abdesit

 1. Shqiptimi i Eudhu bismil’lahit para se të marrim abdes
 2. Bërja e nijetit
 3. Përdorimi i misvakut ose pastrimi i dhëmbëve me furçë
 4. Shpëlarja e gojës dhe e hundës nga tri herë
 5. Larja e çdo pjese nga tri herë
 6. Vazhdimi i abdesit pa u ndërprerë
 7. Të merret abdes sipas radhës së caktuar
 8. Fërkimi i veshëve dhe qafës
 9. Fërkimi i tërë kokës
 10. Kur lajmë këmbët të fillojmë nga gishtërinjtë

Gjërat që e prishin abdesin

Abdesi prishet në rast se:

 1. Kryejmë ndonjë nevojë.
 2. Na rrjedh gjak, qelb ose limfë nga trupi.
 3. Vjellim me gojë plot.
 4. Na bie të fikët.
 5. Flemë.
 6. Dehemi.
 7. Qeshim me zë në namaz aq sa ta dëgjojnë të tjerët pranë nesh.
 8. Nga goja del gjak sa të ndryshojë edhe ngjyra e pështymës.

Gjërat që nuk e prishin abdesin

Abdesi nuk prishet në rastet e mëposhtme:

 1. Nëse nga dhëmbët na rrjedh pak gjak sa të mos ndryshojë ngjyrën e pështymës.
 2. Nëse qajmë.
 3. Nëse na del pak gjak nga trupi por që nuk rrjedh.
 4. Nëse presim flokët apo thonjtë.
 5. Nëse buzëqeshim në namaz.