Morali

Morali

Sjellja e mirë ndaj çdokujt
Muslimani sillet mirë me çdokënd dhe nuk ngacmon askënd. Ai sillet mirë me vëllezrit, me motrat, me miqtë dhe me çdokënd tjetër. Muslimani duhet të sillet mirë edhe me të varfërit, të cilët, sipas mun ...
Dëgjimi i prindërve
Allahu i Madhëruar në Kur’an na urdhëron që prindërit t’i duam shumë. Babai dhe nëna kujdesen shumë për të mirën tonë, prandaj edhe ne duhet t’i duam, nderojmë dhe t’i dëgjojmë. Ne duhet t’i ndihmojmë ...
Unë jam mysliman i mirë
Une jam musliman i mirë, sepse punoj siç ka urdhëruar Allahu i Madhërueshëm dhe Profeti ynë i dashur. Allahu i Madherueshëm dhe Profeti ynë i dashur na kanë urdhëruar të jemi të mirë, të urtë, të sjel ...