Namazi i Akshamit

FarziSuneti
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,

Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

  • 3 Rekat farz
  • 2 Reakt sunet

Tre rekatet farz të namazit të akshamit:

Falet njëlloj si farzi i drekës vetëm se pasi falet rekati i tretë ulemi në uljen e fundit dhe japim selam.

Dy rekatet sunet të namazit të akshamit:

Falet njëlloj si suneti i namazit të sabahut.