Namazi i Ikindisë

SunetiFarzi
1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure 1. Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure
2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu2. Bismil’lah, Fatiha, Sure, Ettehijjatu
3. Bismil’lah, Fatiha, Sure,3. Bismil’lah, Fatiha
4. Bismil’lah, Fatiha, Sure,4. Bismil’lah, Fatiha,
Në uljen e fundit lexohen duatë: Ettehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Numri i rekateve

  • 4 Rekat sunet
  • 4 Reakt farz

Katër rekatet sunet të namazit të ikindisë:

Dy rekatet e para falen si namazi i sabahut. Në uljen e parë lexohen “Ettehijjatu dhe Sal’li-Barik”dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Rekati i tretë fillon me leximin e Subhanekes dhe falet njëlloj si dy rekatet e para. Në fund japim selam.

Katër rekatet farz të namazit të ikindisë:

Falen njëlloj si farzi i namazit të drekës.