Surja el-Felek

SURJA FELEK

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Kul eûdhu bi rabbil felak
  2. Min sherri mâ halak
  3. Ue min sherri gasikin idhâ uekab
  4. Ue min sherrin neffâthâti fil ukad
  5. Ue min sherri hâsidin idhâ hased

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

  1. Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit,
  2. që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar
  3. dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri
  4. dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji)
  5. dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë.”

 


Mësoni Suren el-Felek me ndihmën e videos