Surja el-Ihlas

SURJA IHLAS

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Kul huuallâhu ehad
  2. Allâhus samed
  3. Lem jelid ue lem jûled
  4. Ue lem jekun lehû kufuuen ehad

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

  1. Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!
  2. Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim.
  3. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur.
  4. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!”

 


Mësoni Suren el-Ihlas me ndihmën e videos